KARTLEGGING AV STORSOPPER I NORGE


FAGKURS FOR DE REGIONSANSVARLIGE

- 29.8.-1.9.2002, Elverum, Hedmark -


[Generellt]   [Innledning]   [Program]   [Deltakere]   [Bilder]   [rapport2002.doc - download]  
[Lokalitetene]   [Lokalitetsvise artslister]   [Poster i databasen]   [Kommentert artsliste]   [Rødlistede og andre sjeldne arter]  


GENERELT:

Fagkurset ble gjennomført som planlagt 29.8.-1.9. i Østerdalen i Hedmark fylke, med base i Elverum, i samarbeid med Nyttevekstforeningen, Elverum lokallag. Kurset startet som vanlig torsdag kveld (29.8.) og ble avsluttet søndag formiddag. Vi bodde meget herskapelig på Vesterhaug gård i Elverum. Dette er en gammel herregård fra 1580 med et hovedhus på 900 km2 fra 1880, som nå er blitt til gjestegård.
Det ble kartlagt lokaliteter i kommunene Elverum, Åmot og Trysil. Stedene ble valgt ut i samarbeid med de lokale forvaltningsmyndighetene. Gry Rørhus har jobbet intenst med å skaffe midler fra lokale miljøvernmyndigheter, og har fått bevilget penger fra Åmot og Trysil kommune. I tillegg til disse kommunale midlene fikk vi innvilget støtte fra Fylkeskommunen, Norsk Soppforening og Nyttevekstforeningen, samt fra Studieforbundet Natur og Miljø, slik at vi hadde dekning for hele kurset. Reiseutgiftene måtte likevel dekkes av deltakerne selv, slik som det også tidligere har vært praksis.


INNLEDNING:

Fagkurs for soppkartleggingsprosjektets regionsansvarlige ble avholdt 29.8.-1.9.2002 i Østerdalen i Hedmark fylke, med base i Elverum, i samarbeid med Nyttevekstforeningen, Elverum lokallag. På de to første feltdagene ble det kartlagt lokaliteter i kommunene Åmot og Trysil, der stedene ble valgt ut i samarbeid med de lokale forvaltningsmyndighetene. I forbindelse med hjemreisen på søndag, ble i tillegg to steder i Elverum kommune undersøkt. Hver lokalitet ble besøkt av en gruppe på fem-seks kursdeltakere. Besøkene varte opptil fem timer, avhengig av lokalitetens størrelse og soppforekomsten. Alt i alt ble 13 små og store lokaliteter undersøkt. Det ble forsøkt gjort totalinventeringer av områdene, dvs. at alle observerte soppartene ble registrert. Vanlige, lett bestembare arter ble notert på en kryssliste i felt (angitt med "Field Note" i databasen), mens materiale av sjeldne eller vanskelig bestembare arter ble tatt med tilbake til kursstedet for videre undersøkelser (bl. a. mikroskopiering) etter turene. Alt innsamlet materiale ble hver kveld satt ut på utstilling slik at kursdeltakerne både kunne øke sine artskunnskaper samt be- eller avkrefte tvilsomme bestemmelser. Et lite utvalg av det utstilte materialet (72 kollekter, for det meste rødlistede arter og andre sjeldenheter) ble så tørket og tatt med som belegg til herbariet ved Universitetets naturhistoriske museer (UNM) i Oslo, hvor det vil innlemmes i de mykologiske samlingene (angitt med "O" i databasen). Resten av det utstilte materialet ble kastet etter at funnopplysningene (etiketter) ble tatt vare på (angitt med "P" i databasen). Samtlige belegg og observasjoner er registrert i prosjektets database.

Det ble funnet totalt 341 arter, hvilket er et relativt høyt tall tatt i betraktning at flere områder var sterkt påvirket av tørke. 28 av artene er oppført på den nasjonale rødlista for sopp. I tillegg kommer det ca 10 arter som ikke er bestemt med sikkerhet (angitt med "cfr." i databasen), og som derfor ikke er inkludert i den kommenterte artslista.

Dessverre utviklet ikke årets soppsesong seg slik som forventet etter den varme og fuktige sommeren. Mange av de utvalgte lokalitetene var sterkt preget av forutgående tørke slik at det var vanskelig å bedømme deres naturverdi bare ut fra årets soppforekomster. Noen av lokalitetene virket svært lovende, dvs. at de antakelig ville utvist en høy artsdiversitet i et godt soppår, slik som f.eks. Kvannbekken naturreservat (kalk- og muldrik mark langs bekken). Det vil helt klart lønne seg å gjennomføre en tilsvarende kartlegging i en virkelig god soppsesong. Sopp er generelt vanskeligere å kartlegge enn planter, da sesongen når soppene (fruktlegemene) viser seg over bakken er ganske kort, samt at fruktlegemedannelsen styres av mange ytre faktorer så som f. eks. nedbør og temperatur, slik at man må regne med gjentatte undersøkelser for å vurdere et områdes kvalitet ut fra soppfloraens sammensetning.

Likevel ble det funnet en god del sjeldne arter samt en del arter som ikke før har blitt rapportert inn fra Hedmark (se den kommenterte artslista). Man har således fått et godt grunnlagsmateriale for videre undersøkelser.

Fagkurset kunne gjennomføres takket være økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Hedmark, Trysil kommune, Åmot kommune, Norsk Soppforening, Nyttevekstforeningen og Studieforbundet Natur og Miljø. Elverum lokallag i Nyttevekstforeningen ved Gry H. Rørhus hadde ansvaret for kontakt med miljøvernmyndighetene, utvelgelse av lokalitetene og valg av kursstedet. En stor takk rettes til alle disse. Uten deres bidrag ville ikke fagkurset kunne blitt avholdt i år.


PROGRAM:

Torsdag 29.08.

17.00-18.00

Ankomst

 

19.00

Middag

 

20.15

Velkomst

 

20.30

Foredrag: Om naturgrunnlaget i Hedmarks-regionen. v/Ole Nashoug, leder i geologiforeningen i Hedmark

 

21.30

Presentasjon av fredagens lokaliteter, gruppeinndeling

Fredag 30.08.

07.30

Frokost

 

09.00

Tur: Vi kartlegger to områder i Åmot kommune - Kvannbekken naturreservat og Bergslien

 

15.00-16.00

Retur til Vesterhaug, kaffe
Bestemmelsesarbeid

 

18.00

Middag

 

19.00

Bestemmelsesarbeid

 

20.00

Foredrag: Om registreringen av biologisk mangfold i Elverum kommune. v/Lars Sehlie, fra landbrukskontoret i Elverum

 

21.00

Presentasjon av lørdagens lokaliteter

 

21.30

Bestemmelsesarbeid

 

22.00

Gjennomgang av dagens funn v/Gro Gulden

Lørdag 31.08.

07.30

Frokost

 

09.00

Tur: Vi kartlegger tre områder i Trysil kommune: Skjærberget, et kulturlandskap, og to barskogsområder i Søre Osen

 

15.00-16.00

Retur til Vesterhaug, kaffe
Bestemmelsesarbeid

 

19.00

Festmiddag: Vertskapet forteller om gårdens historie

 

21.00

Bestemmelsesarbeid

 

22.00

Gjennomgang av dagens funn v/Gro Gulden

Søndag 01.09.

08.00

Frokost

 

09.00

Opprydning

 

10.00

Utsjekking / Avreise
Fellestur
til Røvelbergsætra, Elverum kommune


DELTAKERE:

 1. Bollingmo, Gunvor, Baldensgt. 16, 0263 Oslo, 22 43 83 62
 2. Bøckmann, Tom, Konvallveien 21, 3925 Porsgrunn, 35 56 73 63
 3. Flatabø, Geir, 5730 Ulvik, 56 52 63 14
 4. Fonneland, Inger-Lise, Mellomvn. 11, 4870 Fevik, 37 04 70 35
 5. Geelmuyden, Knut, Mildeveien 116, 5259 Hjellestad, 55 22 95 08
 6. Gulden, Gro, Tord Pedersensgt. 95B, 3014 Drammen, 32 83 51 18
 7. Hanssen, Even W., Skotselvveien 80, 3300 Hokksund, 992 56 120
 8. Håve, Egil, Remyra, 7500 Stjørdal, 74 82 59 02
 9. Karlsen, Hermod, Herregårdsveien 11, 1634 Gamle Fredrikstad, 69 34 91 97
 10. Krømer, Berit, Legehuset, 3300 Hokksund, 32 75 73 80
 11. Larsen, Perry G., Reiakvam, 6260 Skodje, 70 27 46 82
 12. Marstad, Per, Postmannsveien 7, 3122 Tønsberg, 33 36 90 96
 13. Molia, Anne, Nedre Møllenberggt. 69, 7043 Trondheim, 915 99 764
 14. Myhre, Hans, Bergsmeierivegen 362, 2350 Nes på Hedmark, 62 35 22 85
 15. Nilsen, Terje Spolén, Pjåkaveien 50, 3533 Tyristrand, 32 14 26 59
 16. Pousi, Terhi, Mildeveien 116, 5259 Hjellestad, 55 22 95 08
 17. Rørhus, Gry, Linneaveien 40, 2400 Elverum, 62 41 66 70
 18. Strømsøe, Grethe, Buskvn. 59, 3236 Sandefjord, 33 47 81 99
 19. Timmermann, Volkmar, Liavn. 25A, 1430 Ås, 64 94 45 14
 20. Walter, Inger-Lise, Akersv. 24E, 0177 Oslo, 22 20 68 77
 21. Winter, Lisa, Skovly, 1850 Mysen, 69 89 69 61


Siden er laget av Volkmar Timmermann