KARTLEGGING AV STORSOPPER I NORGE


FAGKURS FOR DE REGIONSANSVARLIGE

- 29.8.-1.9.2002, Elverum, Hedmark -


[Generellt]   [Innledning]   [Program]   [Deltakere]   [Bilder]   [rapport2002.doc - download]  
[Lokalitetene]   [Lokalitetsvise artslister]   [Poster i databasen]   [Kommentert artsliste]   [Rødlistede og andre sjeldne arter]  


RØDLISTEDE OG ANDRE SJELDNE ARTER:

Søk på kun rødlistede arter: 28 arter, 34 poster   [Poster i databasen]


ALBATRELLUS SUBRUBESCENS - Furufåresopp (DC - hensynskrevende). 1. funn i Hedmark.

 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 446 458)

  AMANITA PACHYVOLVATA. En av de mer sjeldne ringløse fluesoppene. Utbredelse i Norge dårlig kjent.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  CORTINARIUS BETULINUS. Sjelden art, 7 kjente lokaliteter i Norge. Vokser fortrinnsvis i gammel granskog. 1. funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CORTINARIUS FRAUDULOSUS - Barstrøslørsopp (DC - hensynskrevende). Relativt sjelden i Norge med ca 17 lokaliteter. Vokser i rikere granskog. 2. funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841)

  CORTINARIUS SERARIUS (V - sårbar). Nordeuropeisk art som tidligere bare er kjent fra 16 lokaliteter i Norge. Vokser hovedsakelig i lågurtgranskog. 1. funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  CYSTOLEPIOTA SEMINUDA - Rosa melparasollsopp (DC - hensynskrevende). Ca 20 lokaliteter i Norge. Vokser vanligvis i muldrik blandingsskog. 1. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837)

  FOMITOPSIS ROSEA - Rosenkjuke (DC - hensynskrevende).
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610 859)

  GEASTRUM PECTINATUM - Skaftjordstjerne (DC - hensynskrevende).
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 239 833)

  GEASTRUM QUADRIFIDUM - Styltejordstjerne (DC - hensynskrevende).
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240-247 834-836)

  HELVELLA ALBELLA. Meget sjelden sopp i Norge med bare 5 kjente lokaliteter. Angitt som sjelden (R) på rødlista i Sverige og sårbar (V) i Danmark. På kalkrik mark, både i løv- og barskog, også i parker og på beiter. 2. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 242 833)

  HYGROCYBE TURUNDA - Mørkskjellet vokssopp (DC - hensynskrevende).
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610 859)

  HYGROPHORUS KARSTENII - Gulskivevokssopp (DC - hensynskrevende).
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610-612 857-860);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849)

  HYGROPHORUS SECRETANII - Rødnende vokssopp. Nordlig art, relativt sjelden i hele Europa. Vokser i blåbærgranskog. Ca 20 lokaliteter i Norge. 1. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  HYMENOSCYPHUS ALNIELLUS. Ukjent utbredelse i Norge. Vokser på orerakler.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 242 833)

  INOCYBE LEIOCEPHALA. 9 registrerte lokaliteter spredt i hele Norge. Antakelig en oversett art som er mer vanlig. 1. funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740)

  INOCYBE TERRIGENA - Ringtrevlesopp (R - sjelden). Sjelden art som indikerer høye naturverdier. Funnet i kalkrik skog. Ca 11 lokaliteter i Norge. 2. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  LACTARIUS FENNOSCANDICUS. Nybeskrevet art (1998) som hører til matriskegruppen. Antakelig ikke sjelden. 4 lokaliteter i Norge så langt (Hedmark og Sogn & Fjordane). 2. funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  LACTARIUS MUSTEUS - Fururiske (R - sjelden).
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  LENTINELLUS VULPINUS - Rynkesagsopp (R - sjelden). 11 lokaliteter spredt i hele landet. 1. funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610 860)

  LEUCOPAXILLUS CEREALIS - Seig traktmusserong (R - sjelden). Barskogsart. 1. og 2. funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  LYCOPERDON CAUDATUM - Vrangrøyksopp (R - sjelden). Vokser i rik sumpskog. 3. kjente funn i Norge. 1. funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  MYCENA OREGONENSIS - Kromgul bregnehette (R - sjelden). Vokser i rik granskog. 6 lokaliteter i Norge. 1. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  OLIGOPORUS LATERITIUS. Nordlig art i Europa med dårlig kjent utbredelse. Knyttet til furu. 6 kjente lokaliteter i Norge. 2. funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  PEZIZA MICHELII - Gulkjøttbegersopp. Ukjent utbredelse i Norge, kun 3 kjente lokaliteter. 1. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754)

  PHELLINUS FERRUGINEOFUSCUS - Granrustkjuke (DC - hensynskrevende).
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 239 833)

  PHELLINUS NIGROLIMITATUS - Svartsonekjuke (DC - hensynskrevende).
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 610 859)

  PHELLODON NIGER - Svartsølvpigg (DC - hensynskrevende). 2. funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445 458)

  PLUTEUS LEONINUS - Gul skjermsopp. Sjelden art som indikerer høye naturverdier. Vokser helst i muldrik jord. Nordligste funn i Norge. Ca 18 lokaliteter rundt Oslofjorden. 1. og 2. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 245-248 835-837);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  PODOSTROMA ALUTACEUM - Kjerneklubbe (R - sjelden). Granskogsart med ca 14 lokaliteter i Norge.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  RAMARIA FLACCIDA. Ukjent utbredelse i Norge, kjent fra Østlandet og Sogn & Fjordane. 1. funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  RUSSULA ALNETORUM - Skarp orekremle (R - sjelden). Oreskogsart med ca 15 lokaliteter i Norge. 2. funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Røvelbergsætra (PN 518-520 461-463)

  RUSSULA ATROGLAUCA. Ukjent utbredelse i Norge, kun kjent fra Sogn & Fjordane tidligere. 1. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 293 754)

  RUSSULA CRASSIPES. Ined., artsbeskrivelsen er ikke publisert ennå.
 • TRYSIL: Søre Osen: Nordbergsætra (PN 612 859)

  RUSSULA RENIDENS. Nybeskrevet art (1998) med foreløpig ukjent utbredelse i Norge, kun kjent fra Sogn & Fjordane tidligere. 1. funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Skjærberget, øvre (UH 631-633 740-742)

  RUSSULA TAIGARUM - Falsk sildekremle. Beskrevet i 1990 med foreløpig ukjent utbredelse i Norge, kun 2 tidligere funn (hvorav 1 i Hedmark). Hele 4 funn ble gjort under fagkurset. Kanskje en vanlig art.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Sølund (PN 580-589 844-849);
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 293 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  SARCODON FENNICUS - Gallestorpigg (V - sårbar). Østlig art med europeisk V-grense i Norge. Tidligere kjent fra 13 steder i Norge. I barskog, hovedsakelig furuskog, helst eldre bestand på kalk. 2. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 239 833)

  SARCODON GLAUCOPUS - Blåfotstorpigg (V - sårbar). Tidligere kjent fra 16 steder spredt i Norge. I barskog, helst eldre bestand på kalk. 2. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, øvre (PN 240-244 835-839)

  SARCODON MARTIOFLAVUS - Ferskenstorpigg (DC - hensynskrevende). Østlig granskogsart med europeisk V-grense i Norge, sjelden i Europa. Ca 19 lokaliteter på Østlandet og i Trøndelag. 2. og 3. funn i Hedmark.
 • ÅMOT: Kvannbekken Nasjonalreservat, nedre (PN 240 833);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  SARCODON SCABROSUS - Besk storpigg (V - sårbar). Kjent fra 9 steder spredt i Sør-Norge. 2. funn i Hedmark.
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  STROPHARIA ALCIS. Nybeskrevet art (1999), antakelig vanlig. Ca 10 lokaliteter i Norge. 2. funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 599 841)

  TREMISCUS HELVELLOIDES - Traktgelésopp (DC - hensynskrevende).
 • ÅMOT: Bergslien, øvre (PN 294 754);
 • ÅMOT: Kvannbekken, utenfor nasjonalreservatet (PN 237 832)

  TRICHOLOMA APIUM - Lakrismusserong (R - sjelden).
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 445-446 457-459)

  TRICHOLOMA NAUSEOSUM - Kransmusserong (R - sjelden).
 • ELVERUM: Moen i Heradsbygd (PN 446 457)

  TRICHOLOMA SEJUNCTUM var. VIRIDILUTESCENS - Gulkantmusserong. Forholdsvis sjelden barskogsart, ca 20 lokaliteter i Norge. 1. og 2. funn i Hedmark.
 • TRYSIL: Skjærberget, nedre (UH 627-629 737-740);
 • TRYSIL: Søre Osen: Syringa (PN 597 839)


  Sist oppdatert: 16.12.2002 (Volkmar Timmermann)